ตรวจสอบผลการลงทะเบียนชุมนุมประจำปีการศึกษา 2566

Dipangkornwittayapat (Taweewattana) Under Royal Patronage School Official Website.

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

136/1 ถนนเลียบคลองปทุม แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร 02-806-7390 (กลุ่มบริหารวิชาการ)